prezentacja

Umowa i regulamin wypożyczalni

Umowa najmu sprzętu medycznego nr   /2012

zawarta w Braciejówce w dniu

pomiędzy:

Małgorzatą Wroną, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Małgorzata Wrona Kammed”, 32-300 Olkusz, Braciejówka 141, NIP 6371280474, zwaną dalej Wynajmującym

-a-

Najemcą:

Imię:

 

Nazwisko:

 

Adres:

 

PESEL:

 

Tel.:

 

Przedmiotem umowy jest najem określonego niżej sprzętu medycznego na wskazanych niżej warunkach:

Nazwa sprzętu

 

 

 

Typ:

 

Model:

 

 

 

Ilość

 

Stan techniczny

 

 

 

 

 

Wartość

 

 

 

Kaucja

 

Data dostawy

 

Data zwrotu

 

Koszt dostawy

 

Koszt zwrotu

 

Zniżka:

 

Czynsz najmu*

 

 

 

Płatność czynszu do……………...każdego miesiąca.

Najemca niniejszym potwierdza przyjęcie kaucji i pierwszej wpłaty/wpłaty całości czynszu z góry**.

Integralną część umowy stanowi Regulamin wypożyczalni.

Najemca

Wynajmujący


Regulamin wypożyczalni

§ 1 Zapisy wstępne

 1. 1.Złożenie zamówienia, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie jednoznaczne jest z zapoznaniem się przez Najemcę z jego treścią oraz jego zaakceptowaniem.
 2. 2.Podstawą do wydania wypożyczanego sprzętu jest podpisanie umowy najmu.
 3. 3.Wypożyczalnia zobowiązana jest wydać sprzęt gotowy do użycia, w należytym stanie (określonym w umowie najmu).
 4. 4.Okres najmu rozpoczyna się z chwilą wydania sprzętu, po podpisaniu umowy najmu.
 5. 5.Warunkiem wydania sprzętu jest uiszczenie kaucji, której wartość wskazana jest w aktualnym cenniku.
 6. 6.Minimalny okres najmu to jeden miesiąc, a kolejne okresy nie mogą być krótsze niż jeden miesiąc.
 7. 7.W przypadku rozbieżności zapisów umowy najmu z regulaminem za obowiązujące należy uznać zapisy umowy.

§ 2 Składanie i realizacja zamówień

 1. 1.Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, w godzinach od 8:00 do 20:00:
  1. a.telefonicznie pod nr221 477;
  2. b.mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. 2.Złożenie zamówienia oznacza wskazanie przez Najemcę istotnych warunków zamówienia, w tym w szczególności:
  1. a.oznaczenia Najemcy (imię, nazwisko, adres, telefon, PESEL, opcjonalnie adres mail);
  2. b.rodzaju i ilości wynajmowanego sprzętu;
  3. c.okresu najmu;
  4. d.daty i miejsca dostawy.
 3. 3.Przez przyjcie zamówienia rozumie się zaakceptowanie przez Wynajmującego warunków wskazanych w złożonym zamówieniu. Brak przyjęcia zamówienia oznaczać może jego odrzucenie lub zaproszenie do negocjacji warunków najmu. Przyjmując zamówienie Wynajmujący określi koszty dostawy i odbioru.
 4. 4.Cena najmu wynika z cennika aktualnego na dzień złożenia zamówienia (o ile zostało ono przyjęte), zamieszczonego na stronie internetowej Wynajmującego pod adresem www.kammed.pl oraz wywieszonego w siedzibie Wynajmującego znajdującej się w Braciejówka 141
 5. 5.Wynajmujący zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub mailowego kontaktu z Najemcą celem weryfikacji zamówienia lub jego danych kontaktowych.
 6. 6.Modyfikacji zamówienia lub jego anulowania można dokonać wyłącznie telefonicznie do momentu dostarczenia zamówionego sprzętu.
 7. 7.Dostawy zamówionego sprzętu realizowane są w dni pracujące, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9,00 do 20,00

§ 3 Płatności

 1. 1.Płatności za wypożyczenie sprzętu dokonywane są gotówką przy jego odbiorze.
 2. 2.W przypadku najmu długoterminowego płatność za pierwszy okres najmu dokonywana jest w gotówce przy odbiorze sprzętu, natomiast płatności za kolejne okresy mogą być dokonywane w gotówce, w siedzibie Wynajmującego lub na rachunek bankowy nr

BZ WBK S.A. 19 10 90 1665 0000 0001 1869 0915

 1. 3.Płatności za kolejne okresy dokonywane będą w ciągu 5 pierwszych dni kolejnego okresu.
 2. 4.Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy, które pokrywa Najemca.
 3. 5.Koszt dostarczenia i odbioru sprzętu, zależny od miejsca jego dostarczenia. Obowiązuje ryczałtowa opłata za dojazd w wysokości 2 zł za 1 km.
 4. 6.Na terenie miasta Olkusz i miejscowości Braciejówka transport gratis.
 5. 7.Przy płatności z góry Najemcy przysługuje zniżka w wysokości:
  1. a.5% przy płatności za okres od 6 do 12 miesięcy;
  2. b.10% przy płatności za okres powyżej 12 miesięcy.
 6. 8.Wcześniejszy zwrot sprzętu nie uprawnia Najemcy do żądania zwrotu czynszu najmu, również w przypadku skorzystania ze zniżki określonej w pkt.7.

§ 4 Warunki używania sprzętu

 1. 1.Najemca ma obowiązek używać najęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. 2.Najemca jest zobowiązany do powiadomienia Wypożyczalni o każdorazowej zmianie miejsca eksploatacji najętego sprzętu.
 3. 3.Najemca nie może bez pisemnej zgody Wypożyczalni podnająć sprzętu ani oddać go w użytkowanie osobie trzeciej.
 4. 4.Najemca zobowiązany jest dokonać wszelkich starań celem zabezpieczenia najętego sprzętu przed kradzieżą lub uszkodzeniem.
 5. 5.W przypadku nieoczekiwanych okoliczności, takich jak kradzież, pożar itp., Najemca zobowiązany jest bezzwłocznie powiadomić Wypożyczalnię oraz odpowiednie służby (policję, straż pożarną itd.).
 6. 6.W przypadku stwierdzenia przez Najemcę wady sprzętu, zobowiązany jest on bezzwłocznie zgłosić ten fakt Wypożyczalni.
 7. 7.Wypożyczalnia zobowiązana jest do usunięcia wad wskazanych przez Najemcę, bądź wymiany sprzętu na pozbawiony wad.
 8. 8.Za okres od zgłoszenia wady do jej usunięcia (o ile zgłoszenie było zasadne) czynsz najmu nie będzie naliczany.
 9. 9.W przypadku zwrotu sprzętu w stanie niezgodnym ze stanem określonym w umowie najmu, z uwzględnieniem normalnego zużycia, Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania odpowiadającego wartości kosztów przywrócenia sprzętu do stanu poprzedniego.
 10. 10.W przypadku braku możliwości lub braku opłacalności przywrócenia sprzętu do stanu poprzedniego (całkowite zniszczenie), a także w przypadku niezwrócenia sprzętu w określonym terminie Najemca zobowiązany jest do zwrotu wartości sprzętu określonej w umowie najmu.
 11. 11.Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo zatrzymania kaucji na poczet zobowiązań Najemcy wynikających z ust. 9 i 10.
 12. 12.Przyjmuje się, że sprzęt został zwrócony w należytym stanie, jeżeli wady, które można rozpoznać bez dodatkowych oględzin, nie zostaną wskazane bezzwłocznie, zaś pozostałe wady w ciągu 3 dni roboczych od dnia zwrotu sprzętu.
 13. Zgadzam się na przetwarzanie moich danychosobowych przez Małgorzata Wrona Kammed z siedzibą w Braciejówce 141 w celu zawarcia umowy wynajmu. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia umowy wnajmu. Mam prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia. Usunięcie danych skutkuje odstąpieniem od umowy wynajmu. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                                   Podastawa prawna -art. 6, art. 12 i 13 RODO

 

Najemca

………………………………..

(data i podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2012 kammed.pl

tworzenie i projekty stron internetowych Katowice tworzenie stron internetowych Katowice