prezentacja

Umowa

 

UMOWA KOMISU

 

Zawarta w dniu ...................................... pomiędzy

1Małgorzata Wrona Kammed. z siedzibą 32-300 Olkusz, Braciejówka 141, reprezentowaną przez:

Małgorzatę Wrona zwaną w treści umowy "Komisantem", a

2. ................................................................, zamieszkałym w .................................................... przy ul. ........................................., legitymującym się dowodem osobistym ............................., zwanym w treści umowy "Komitentem", o następującej treści:

§ 1.

Komisant zobowiązuje się do sprzedaży komisowej we własnym imieniu otrzymanych od Komitenta następujących rzeczy:

  1. 1.......................................................
  2. 2.......................................................
  3. 3.......................................................

§ 2.

Komitent oświadcza, że przekazane rzeczy stanowią jego własność i nie są obciążone prawami osób trzecich.

§ 3.

Strony umowy określają cenę rzeczy określonych w§ 1

  1. 1................................ zł. (słownie ...........................................................................................)
  2. 2..................................... zł. (słownie ......................................................................................)
  3. 3..................................... zł. (słownie ......................................................................................)

§ 4.

Komisant zobowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć oddane do sprzedaży komisowej rzeczy od ryzyka kradzieży z włamaniem, ognia i innych zdarzeń losowych.

 

§ 5.

Wysokość należnej Komisantowi prowizji wynosi 20 % ceny, za jaką rzecz zostanie sprzedana.

§ 6.

Komisant ma prawo do potrącenia prowizji z przekazywanej Komitentowi ceny.

§ 7.

W przypadku, gdy powierzone do sprzedania rzeczy określone w§ 1 umowy, pomimo dołożenia przez Komisanta należytej staranności, nie zostaną sprzedane w ciągu 2 miesięcy, Komitent wyraża zgodę na ich sprzedaż po cenie obniżonej o 5 % w stosunku do ceny ustalonej w§ 3 umowy.

§ 8.

Koszty i wydatki związane z wykonaniem umowy ponosi Komisant.

§ 9.

W razie niesprzedania rzeczy, o których mowa w§ 1 umowy w ciągu 4 miesięcy od dnia ich przekazania Komisantowi, może on odstąpić od umowy i żądać niezwłocznego ich odebrania przez Komitenta.

W razie zwłoki w odbiorze Komisant ma prawo do żądania kary umownej w wysokości 15zł za każdy dzień zwłoki.

§ 10.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego-

§ 11.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy aneksu.

§ 12.

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Komisanta.

§ 13.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małgorzata Wrona Kammed z siedzibą w Braciejówce 141 w celu zawarcia umowy komisu. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia umowy komisu. Mam prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia. Usunięcie danych skutkuje odstąpieniem od umowy komisu. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                                                      Podstawa prawna- art. 6, art. 12 i 13 RODO

 Komisant                                                                                                                                                    Komitent         

 

                               ....................................                                                          ......................................

 

 

Copyright ©2012 kammed.pl

tworzenie i projekty stron internetowych Katowice tworzenie stron internetowych Katowice